Verzoeken en klachten regeling ISPP, Instituut voor sport en prestatie psychologie

Artikel 1, Verzoeken en klachten

Een deelnemer die verzoeken of klachten heeft tegen of in het kader van de uitvoering van het programma, een vastgesteld resultaat van een kernopgave of proeve van bekwaamheid of tegen de vorm, de inhoud en de procedure met betrekking tot een kernopgave en proeve van bekwaamheid waaraan de deelnemer heeft deelgenomen, kan in eerste instantie terecht bij het verantwoordelijke opleidingsmanagement/de opleidingscoördinator. Het opleidingsmanagement zal binnen een termijn van veertien dagen met een beslissing komen

Mocht het programmamanagement niet met een, naar het oordeel van de deelnemer, bevredigende oplossing komen, dan is de volgende stap tweeledig.

  • Voor inhoudelijke klachten betreft het onderwijs en/of vastgestelde resultaten kan de deelnemer met redenen omkleed schriftelijk verzoek/beroep aantekenen bij de Examencommissie*.
  • Voor verzoeken of klachten tegen of in het kader van de uitvoering van het programma, procedures of overige zaken, kan de deelnemer met redenen omkleed schriftelijk verzoek/beroep aantekenen bij de directeur van AOG TSM Business School b.v. Hij zal een onderzoek instellen en, na ontvangst van de formele klacht van de deelnemer, wederhoor toepassen en een conceptbesluit formuleren. Dat conceptbesluit deelt hij met de deelnemer, die daarna, binnen vier weken na dagtekening van het conceptbesluit, mag reageren.Dat kan schriftelijk of in een gesprek met de directeur AOG TSM Business School b.v. Daarna zal het besluit definitief gemaakt worden en worden gedeeld met de deelnemer. Als de deelnemer het niet eens is met het definitief besluit, dan laat hij dit weten aan de directeur AOG TSM Business School, waarna dit beroepsschrift overgaat naar het bestuur van de stichting AOG, die in dit geval een onafhankelijke klachtencommissie zal aanwijzen.

Artikel 2, Termijnen beroepsprocedure

  1. De termijn waarbinnen een beroeps- of verzoekschrift moet zijn ingediend bedraagt veertig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop het definitief besluit is bekendgemaakt.
  2. Ten aanzien van de termijn is van toepassing dat het beroepsschrift bij verzending per post tijdig is ingediend, indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd.

Artikel 3, Beroepsprocedure

De Examen- of klachtencommissie stelt een onderzoek in en stelt de deelnemer, zo nodig, in de gelegenheid het verzoek/beroep toe te lichten, alvorens te beslissen.

  1. De Examen- of klachtencommissie beslist binnen vier weken na ontvangst van het beroeps- of verzoekschrift, tenzij zij deze termijn heeft verlengd met een periode van ten hoogste twee maal vier weken. De deelnemer wordt van deze verlenging schriftelijk in kennis gesteld.
  2. Indien de Examen- of klachtencommissie het verzoek/beroep gegrond acht geeft zij aan hoe gehandeld moet worden om het door haar gewenste resultaat te bereiken.
  3. De beslissing van de Examen- of klachtencommissie wordt bekendgemaakt aan de deelnemer en het opleidingsmanagement.

Artikel 4, Bewaartermijn

Alle correspondentie rondom verzoeken en klachten zullen worden toegevoegd aan het dossier van de deelnemer en gedurende een jaar bewaard worden in een beveiligde omgeving.

Artikel 5, Vertrouwelijkheid

Alle verzoeken en klachten zullen door alle betrokkenen vertrouwelijk worden behandeld.

* Examencommissie:

Er is ten behoeve van de ISPP Leergang een onafhankelijke commissie, genaamd Examencommissie. De Examencommissie bestaat uit maximaal vijf vooraanstaande professionals binnen de sportpsychologie met VSPN accreditatie. De Examencommissie vervult de haar door de wet toebedeelde taken als Examencommissie, waaronder behandelen van een verzoek of klacht. De Examencommissie is te bereiken via het verantwoordelijke programmamanagement.

Inhoudelijke blogs en info over onze leergang ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.